Competitiereglement

d.d. 24 augustus 2009

 
 
Het competitiereglement en de goedgekeurde aanpassingen competitiereglement van de KNLTB zijn van toepassing (deze zijn te vinden op de website van de KNLTB).
Het aantal toe te laten teams hangt af van het door het bestuur van de Stichting Tennispark Nieuwland beschikbaar gestelde aantal banen voor de competitie. De beschikbaarheid van banen voor de competitie is als volgt vastgesteld:
 
Maandag           : 2 banen (09:00 - 13:00)
Dinsdag            : 2 banen (09:00 - 13:00)
Woensdag         : 4 banen (09:00 - 13:00); 
                         6 banen (13:00 - 18:00)
Donderdag         : 2 banen (09:00 - 13:00)
Vrijdag              : 2 banen (09:00 - 13:00);
                         8 banen (19:00 - 23:00)
Zaterdag           : 8 banen (09:00 - 23:00)
Zondag             : 8 banen (09:00 - 18:00)
 
1      Speeltijden zijn bij benadering opgegeven en kunnen in de praktijk afwijken.
 
2      TV Nieuwland kan inschrijven voor de KNLTB competitie in de klasse waarop TV Nieuwland volgens de eindstanden van de competitie in het voorgaande jaar recht heeft, waarbij rekening is gehouden met promotie en degradatie. Het gaat hierbij dan om de competitiesoorten op de zaterdag en zondag, waarbij een klassenvolgorde wordt toegepast en waarbij TV Nieuwland dan het recht heeft om in een hogere klasse (dan de laagste klasse) uit te komen.
 
3      Voor de competitiesoorten op de zaterdag en zondag waarbij een klassenvolgorde wordt toegepast, kan TV Nieuwland zoveel teams in de laagste klasse inschrijven als de baancapaciteit minus het aantal in een hogere klasse spelende teams toelaat.
 
4      Voor de competitiesoorten waarbij geen klassenvolgorde wordt toegepast (vrijdag- en zaterdagavond), kan TV Nieuwland zoveel teams inschrijven als de baancapaciteit het toelaat.
 
5      Wanneer verschillende spelers hebben aangegeven om met elkaar een team te vormen, dan dient dit team bij voorkeur uit 5 (heren- of damesteam) of 6 (gemengde teams) spelers te bestaan, zodat het in voorkomende gevallen mogelijk is om te rouleren en/of verhinderingen/blessures op te vangen. De Technische Commissie bepaalt uiteindelijk of dit team en in deze samenstelling competitie mag spelen. Voor de individuele spelers zal de Technische Commissie proberen een team samen te stellen, waarbij de Technische Commissie probeert rekening te houden met de competitievoorkeur van de inschrijvingen. De Technische Commissie streeft er naar om de sterkste (naar ranking en/of prestaties) spelers in de eerste teams van de zaterdag en zondag competitie van TV Nieuwland in te delen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de naar verwachting meest succesvolle combinatie van spelers in een team.
 
6      Op het inschrijfformulier voor de competitie kun je voorkeur voor competitiesoort en teamleden aangeven. De Technische Commissie geeft géén garantie dat deze voorkeur kan worden gehonoreerd. De Technische Commissie kan, in afwijking van de opgegeven voorkeur, een speler of team vragen aan een andere competitiesoort en/of op een andere competitiedag deel te nemen.
 
7      Mocht het aantal inschrijvingen dermate hoog zijn dat er meer teams competitie willen spelen dan dat het mogelijk is in verband met de baancapaciteit, dan zou de Technische Commissie tot de volgende acties over kunnen gaan om zoveel mogelijk leden competitie te laten spelen:
-   Teams groter maken.
-   Teams een voorstel kunnen doen om op een andere dag competitie te spelen, mits het op de andere dag geen probleem voor de baancapaciteit oplevert.
-    Wanneer bovenstaande punten niet het gewenste resultaat oplevert en er teveel teams overblijven voor de betreffende competitie, dan zal de Technische Commissie bepalen welke team(s) er geen competitie mogen spelen.
 
8      Indien nodig zijn teams zelf verantwoordelijk voor het regelen van een invaller.
 
9      De teamcaptain is bij toerbeurt verplicht de Verenigings Competitie Leider (VCL) te helpen bij het toewijzen van banen aan teams tijdens thuiswedstrijden.
 
10    In principe heeft het team dat in het voorgaande jaar in een hogere klasse heeft gespeeld het recht om in de komende competitie in dezelfde klasse (of bij kampioenschap in een hogere klasse) uit te komen. Ook een team dat in het voorgaande jaar kampioen is geworden in de laagste klasse en daarmee een recht voor TV Nieuwland heeft verworven in een hogere klasse, mag in principe in de hogere klasse uitkomen. Hierbij is wel een voorwaarde dat het team redelijk intact blijft (ter beoordeling van de Technische Commissie) en dat door speelsterkte mutaties geen verschuiving in teamvolgorde optreedt als meerdere teams in dezelfde competitiesoort meedoen. Deze teams hebben dan een “beschermde status”, tenzij er zoveel inschrijvingen zijn dat de Technische Commissie niet alle teams of spelers competitie kan laten spelen. De “beschermde status” wordt elk jaar opnieuw bekeken.
 
11    De KNLTB hanteert een regel dat in dezelfde competitiesoort team 1 sterker is dan team 2 en dat team 2 sterker is dan team 3, enz.. De sterkte van het team wordt gemeten aan de speelsterktes zoals deze op de KNLTB pas staan. Hierbij worden de speelsterktes van zowel enkel als dubbel van alle teamleden opgeteld en gedeeld door het aantal teamleden. De uitkomst bepaalt de teamvolgorde. Het team met de kleinste uitkomst is dan team 1. Het staat de Technische Commissie vrij om de teamsamenstelling te veranderen, zodat aan bovengenoemde KNLTB eis wordt voldaan en dat dus het sterkste team in een hogere klasse speelt. Een consequentie zou kunnen zijn om een speler met een lage speelsterkte uit een hogere klasse spelende team te halen ten gunste van een speler met een hogere speelsterkte.
 
12    Om de competitie voor de leden van TV Nieuwland voor iedereen toegankelijk te houden voor zowel de competitief als de recreatief ingestelde speler, hanteert de Technische Commissie een vuistregel dat maximaal 33% van het totaal aantal competitie teams in een hogere klasse competitie mag spelen. Hierbij gaat het om de KNLTB competitie welke op de vrijdag, zaterdag en zondag plaats vindt. Wanneer door het aantal inschrijvingen de Technische Commissie tegen de grens van 33% aanloopt, dan geldt voor de teams welke in de één na laagste klassen uitkomen geen “beschermde status” meer.
 
13    Opgeven als competitiespeler betekent ook daadwerkelijk spelen (onderling te regelen). Let hierbij op de competitiedata.
 
14    Afspraken voor sponsoring van competitieteams mogen alleen met goedkeuring van de sponsorcommissie en dienen tijdig c.q. voor aanvang van de competitie te zijn besproken.
 
15    Een team dat in het voorgaande jaar competitie heeft gespeeld en meerdere keren heeft nagelaten te reageren dan wel actie te ondernemen op verzoeken van de KNLTB, ITA, VCL of Technische Commissie, kan zijn plaats kwijt raken om competitie te spelen ten gunste van een nieuw (te vormen) team.
 
16    Eventuele boetes welke door de KNLTB of ITA worden opgelegd aan een competitieteam van TV Nieuwland worden verhaald bij het betreffende competitieteam. Dit geldt ook voor de teams welke zich na het opgeven bij de KNLTB of ITA (begin december), zich alsnog als compleet team terugtrekken.
 
17    Kosten deelname competitie wordt bepaald door bijdrage KNLTB of ITA en het verbruik van de tennisballen. De kosten zijn per competitiesoort verschillend en is afhankelijk van het aantal thuiswedstrijden. De seniorenteams betalen het volledige bedrag en de juniorenteams een vastgesteld bedrag per team.
 
18    Het niet tijdig voor de start van de competitie betalen van het inschrijfgeld en de kosten voor de ballen kan leiden tot het uit de competitie nemen van het betreffende team. De daaraan gekoppelde boete van de KNLTB of ITA wordt verhaald bij het betreffende team.
 
19    Voor zaken waarin het competitiereglement (incl. de goedgekeurde aanpassingen) van de KNLTB en/of het competitiereglement van TV Nieuwland niet voorziet, is de eindbeslissing altijd aan de Technische Commissie.
 
20    Wijzigingen van en/of aanvullingen op het competitiereglement van TV Nieuwland zijn alleen van kracht indien zij door het bestuur van de Tennisvereniging Nieuwland zijn goedgekeurd.
 
Aanvullende bepalingen voor de jeugdcompetitie:
 
21    Jeugdteams worden samengesteld door de Jeugdcommissie; naast het prestatieve element wordt (zoveel mogelijk) rekening gehouden met de onderlinge relaties.
 
22    Indeling van de teams gebeurt op speelsterkte en op basis van het geboortejaar van de speler: de leeftijd op 31 december van het betreffende competitiejaar is bepalend voor indeling in een leeftijdsklasse. Voor de woensdagmiddag t/m 12 jaar geldt de leeftijd op 30 september van het betreffende competitiejaar.
 
23    De Jeugdcommissie wint informatie en/of advies in bij de trainer(s).
 
24    Jeugdleden die in het fasenplan van TV Nieuwland zitten moeten conform het fasenplan reglement competitie spelen en krijgen dus voorrang bij de indeling, als er niet voldoende plaatsen zijn om alle inschrijvingen in te delen.
 
25    De competitie op woensdagmiddag is alleen voor kinderen die nog op de basisschool zitten.
 
26    Ouders van spelers in jeugdteams moeten beschikbaar zijn om het jeugdteam te begeleiden bij thuis- en uitwedstrijden. In geval van uitwedstrijden dienen zij tevens het vervoer van het jeugdteam te regelen.
 
27    Afmeldingen gedurende de competitie moeten worden gemeld aan de jeugdcommissie via jeugd@tvnieuwland.nl. Jeugdteams of de ouders van de jeugdteams zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een invaller.
 
28    De teamcaptain of een ouder van de teamcaptain is bij toerbeurt verplicht de Verenigings Competitie Leider (VCL) te helpen bij het toewijzen van banen aan teams tijdens thuiswedstrijden. Van te voren is er door de VCL een banenschema gemaakt, echter door omstandigheden (uitloop van wedstrijden of weersomstandigheden) kan het noodzakelijk zijn om van dit banenschema af te wijken. Wanneer dit het geval is dient de teamcaptain of ouder dit naar eigen inzicht op te lossen.

 

Footer

Contact

TV Nieuwland
Nieuwlandseweg 4
3824 XT  Amersfoort
033 - 455 06 54

Met navigatie Nieuwlandseweg 8 gebruiken!
Betalingen alleen met PIN mogelijk!

Postadres

Secretariaat TV Nieuwland
De laatste Stuiver 7
3824 DG Amersfoort