Baanreglement

Baanreglement TV Nieuwland
 
Het bestuur beschouwt het als vanzelfsprekend dat iedereen zich hieraan houdt. Houd rekening met elkaar en elkaars plezier in het spel: dan blijft het gezellig
 
Afhangen
 • Men moet met twee of meer leden op het complex aanwezig zijn om te kunnen afschrijven. Alleen pasjes van leden die aanwezig zijn en aan het spel deelnemen, mogen opgehangen worden.
 • Het afhangen van de spelerspas op het afhangsysteem dient persoonlijk te worden gedaan. 
 • De afhangperiode voor een singlepartij is 30 minuten en voor een dubbelpartij of een Amerikaanse partij 45 minuten.
 • Wanneer een speler op een baan speelt moet ten allen tijde zijn/haar spelerspas voor diezelfde tijd en baan zijn opgehangen. Bij dubbelspelen moeten vier spelerspassen worden opgehangen.
 • Het bestuur houdt zich het recht voor om verlopen, ongeldige of onrechtmatig gebruikte pasjes op het afhangbord te verwijderen en in te nemen.
 • Het bestuur kan leden die zonder (geldige) tennispas hebben afgehangen van de baan verwijderen.
 • Indien er wordt afgehangen op een baan op een bepaalde tijd voor een single dan dienen beide spelers op die bepaalde tijd aanwezig te zijn, zo niet dan vervalt het speelrecht voor die partij en gaat het speelrecht over op een eventueel volgende partij.
 • Indien men wil afhangen op een baan dient men altijd te kijken welke partij er aan het spelen is. Hieruit kan men afleiden hoe laat er gespeeld kan worden en na welke partij en op welke baan men aan de beurt is. De volgorde van spelen wordt bepaald door de volgorde van afhangen oplopend in tijd en per baan!
 • Wanneer men voor een bepaalde tijd heeft afgehangen, moet men deze hele periode uitspelen voordat men voor een volgende periode kan afhangen. Na verloop van een speelperiode mag, indien er niet is gereserveerd door anderen, door dezelfde spelers worden afgehangen.
 • Stelregel is; hang altijd eerst die personen af die het langst op de baan staan.
 • Raadpleeg voordat er wordt afgehangen het baanschema. Hier staan de banen aangegeven welke voor wie en wanneer beschikbaar zijn. De tijden in het schema zijn de exacte speeltijden. Dus niet om 19.55 uur afhangen als de baan tot 20.00 uur beschikbaar is voor jouw categorie.
 • Wanneer er op het baanschema niets staat ingevuld, betekent dit dat de baan voor iedereen toegankelijk is.
 • Indien er op een baan gespeeld wordt door een categorie die volgens het baanschema recht heeft op deze baan en niet wordt afgehangen, betekent dit niet dat er continu kan worden doorgespeeld. Men mag dan na de afhangperiode ook worden afgehangen door een andere categorie.
 • Indien er op een baan wordt gespeeld door personen van een andere dan de aangegeven categorie mag eenieder deze baan afhangen (zie baanschema). Komen er personen van de aangegeven categorie dan mogen zij pas afhangen nadat de geldende speeltijd (30 of 45 minuten) van die betreffende baan is verstreken.
 • Tijdens de tennislessen op een baan kan er op deze baan niet afgeschreven worden.
 • Er mogen geen tennislessen gegeven worden, anders dan door de tennisschool/trainer die een contract heeft met de stichting en de vereniging.
 • Bij toernooien, clubkampioenschappen e.d. kan er worden afgeweken van het baanschema. De betreffende commissie zal dit tijdig vermelden op de website of de evenementen-kalender of op het publicatiebord in het clubhuis.
 • Tijdens de toernooien kan er op de gereserveerde banen voor de toernooien niet afgeschreven worden. Lees hiervoor regelmatig de aankondigingen.
 • Indien door grote drukte, training of toernooien weinig banen beschikbaar zijn voor vrij spelen, dient men tot dubbelspel over te gaan.
Gedragsregels
 • De tennisbanen dienen betreden te worden via de hiervoor bestemde toegangshekken per baan.
 • Men mag slechts spelen in tenniskleding en op tennisschoenen.
 • De tennisbanen mogen alleen betreden worden door deelnemers aan het tennisspel, maximaal 2 spelers bij een single spel en maximaal 4 spelers bij een dubbelspel.
 • De tennisbanen mogen alleen betreden worden met normale tennisschoenen; het is beslist verboden de tennisbanen te betreden op schoenen met noppen, dus kunstgras hockey- of voetbalschoenen zijn ook niet toegestaan.
 • Het is ten strengste verboden te roken op de banen en in het clubhuis.
 • Het achterlaten van kauwgom op de tennisbaan is absoluut verboden. Kauwgom is heel moeilijk te verwijderen van de kunstgrasvezels.
 • Het is verboden glas- en serviesgoed mee te nemen op de banen. Help a.u.b. mee aan het schoonhouden van onze banen en het park door glas- en serviesgoed en lege flesjes terug te brengen naar de bar en vergeet niet uw afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Men dient zelf zijn/haar kopjes, glazen en flessen van het (tennis) terras op te ruimen.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van de leden en/of bezoekers. Schade toegebracht aan bezittingen van de vereniging kan geheel of gedeeltelijk verhaald worden op de veroorzaker hiervan.
 • Tijdens het spel mogen geen anderen (zowel leden als niet-leden) zich storend bezig houden op of bij de tennisbanen.
 • Herhaald wangedrag kan leiden tot het intrekken van uw lidmaatschap.
 • Eventueel geconstateerde onregelmatigheden dienen aan het bestuur gemeld te worden.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Baangebruik bij winterse omstandigheden:
Toestemming om te spelen wordt gegeven door de parkcommissie.
 • Kale vorst
  Bespelen is geen bezwaar, maar de mat is uiteraard wel hard; vegen voordat het gaat vriezen is dan ook van groot belang.
 • Sneeuw
  Verwijderen van de sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden. Bovendien wordt er mogelijk instrooizand meegenomen.
  Het betreden van een besneeuwd veld is af te raden. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan die zich vasthecht aan de mat; hierdoor zal de mat (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooien.
 • IJzel
  BESPELEN is in deze omstandigheden VERBODEN. Beijzelde vezels kunnen bij betreding breken.
 • Dooi
  BESPELEN gedurende de dooiperiode is VERBODEN zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen (totale constructie).
 

Footer

Contact

TV Nieuwland
Nieuwlandseweg 4
3824 XT  Amersfoort
033 - 455 06 54

Met navigatie Nieuwlandseweg 8 gebruiken!
Betalingen alleen met PIN mogelijk!

Postadres

Secretariaat TV Nieuwland
De laatste Stuiver 7
3824 DG Amersfoort